COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
 
Novinky

Naše firma se zúčastní jako hlavní partner tiskové konference při příležitosti Světového dne hypertenze, pořádané Českou společností pro hypertenzi ve spolupráci se Světovou ligou proti hypertenzi.

 

Pro naše zákazníky na Slovensku byl spuštěn nový e-shop: www.oxymeter.sk

Z každého zakoupeného produktu z našeho e-shopu přispíváme na provoz Klubu nemocných cystickou fibrózou.

Rozšířili jsme nabídku prstových oxymetrů o nové modely Prince-100B1 a Prince-100B5.

Úvodní stránka » Obchodní podmínky » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.oxymetr.cz
 Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 
 Provozovatel tohoto internetového obchodu je společnost:
 COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
 Dlouhá 615, 506 01 Jičín
 tel.: +420 493 524 534
 mobil: +420 605 281 433
 IČO: 49287885
 DIČ: CZ49287885

e-mail: oxymetr@compek.cz
http: www.oxymetr.cz; www.compek.cz
 
2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou. Zároveň tím zákazník souhlasí s obchodními podmínkami internetového obchodu, způsobem a termínem dodání, cenami poštovného, reklamačním řádem, právy z vadného plnění, způsobem zrušení objednávky, ví o svém právu na odstoupení od smlouvy a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů a ustanovení o ochraně spotřebitele. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. Pokud v nejbližší době neobdržíte písemné vyjádření k objednávce (e-mailem), kontaktujte nás, prosím. Součástí objednávky je také číslo objednávky ID, které je nutné uvádět při komunikaci s pracovníky provozovatele internetového obchodu.


V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro tuto úhradu.


Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny.
 
3. Předmět smlouvy
 Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce, jehož popis, funkce a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v návodu k použití. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit. Obrázky u zboží mohou být v některých případech jen ilustrační.
 
4. Místo plnění
 Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci tj. přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu nebo je místem osobního odběru.
 
5. Cena a platební podmínky
Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).


 K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další poplatky.
 
 Kupní cena může být zaplacena:
 a) dobírkou - Česká pošta, PPL
 b) hotově v případě osobního odběru zboží v sídle firmy
 c) převodem - platba předem na účet
 
 Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
 Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo do další aktualizace nabídky.
 
6. Dodací lhůta
 Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). Obvyklá doba dodání je  2 – 14 dní. V případě, že zboží má prodávající skladem , vyexpeduje je tj. předá dopravci během 3 až 4 pracovních dní po potvrzení objednávky, případně provedení úhrady faktury zákazníkem.


V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný,srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do 5 dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy.
 
7. Dopravní podmínky a poštovné

Možné způsoby doručení zásilky:
a) Českou poštou - Balík do ruky - platba předem převodem,  poštovné a balné 85,- Kč bez DPH 21%
b) Českou poštou -  Balík do ruky - dobírkou, poštovné a balné 125,- Kč bez DPH 21%
c) PPL - bankovním převodem předem, poštovné a balné 120,- Kč bez DPH 21%
d) PPL - dobírkou, poštovné a balné 130,- Kč bez DPH 21%
e) osobním odběrem zboží v sídle firmy COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., Dlouhá 615, 506 01 Jičín
 
V případě, že objednávka přesáhne hodnotu 3.000,- Kč bez DPH (včetně uplatnění slevového kupónu), poštovné se neplatí.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.
V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.
Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.
 
8. Záruka a servis
Na zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců pro fyzické osoby a 12 měsíců pro právnické osoby, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či, že došlo k mechanickému poškození zboží.
 
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem.
Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu - faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm nebylo manipulováno, nemůže prodávající reklamaci odmítnout, při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list).
 
9. Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má zákazník právo do 14 dnů od převzetí zásilky (vyzvednutí zboží) bez udání důvodu odstoupit od smlouvy (dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku).

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Zákazník může o odstoupení od smlouvy informovat např. zaslaným dopisem, e-mailem, může využít formuláře, který si může stáhnout na této stránce (Odstoupení od smlouvy.doc).

Odstoupení od smlouvy.doc
 

Pokud se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, včetně poštovného a balného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 14 dnů po obdržení zboží zpět. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
 
10. Ochrana osobních údajů
Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.


Vaše osobní údaje neposkytneme v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněné bankovním převodem.
 
11. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky.


Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a příp. dalších poplatků a obchodní podmínky ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.


Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že kupní smlouva se týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy podle obchodního zákoníku.
Práva a povinnosti účastníků smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 518 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. občanského zákoníku.
 
Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků smlouvy také ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.
 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi firmou COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou.
Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.
Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na naši společnost pro vyřešení nastalé situace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.